jueves, 26 de septiembre de 2013

Aberto o prazo para solicitar axudas para a adquisición de libros e material escolar


Destinaranse 10.000 euros e os demandantes deberán entregar as súas solicitudes ata o 31 de outubro do Concello

O Concello de Ordes vén de facer públicas as axudas por un total de 10.000 euros para a adquisición de libros e material didáctico complementario para o curso 2013-14

Para poder optar a estas axudas son imprescindibles, entre outros requisitos, que os membros da unidade de convivencia residan en Ordes polo menos con dous anos de antigüidade; estar matriculado nun centro escolar de infantil ou primaria situado no termo municipal; non estar repetindo curso; que a suma das bases impoñibles do IRPF dos membros da unidade de convivencia non exceda dos 7.000 euros; que a suma dos valores catastrais das fincas urbanas non exceda os 35.000 euros (excluída a vivenda habitual), que no caso das fincas rústicas será de 13.000 euros; non ser debedor da Facenda municipal, autonómica ou estatal ou da Seguridade Social; non ter pendente de xustificación ningunha subvención do Concello de Ordes; e tamén se terán en conta outros factores como a orfandade, idade, desemprego ou incapacidade recoñecida do cabeza de familia, ou pertencer a familia numerosa.

Rexistro xeral do Concello de Ordes
As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Ordes. O modelo de solicitude será entregado nas mesmas dependencias e nel especificaranse os datos persoais do estudante, os estudos a realizar e o centro de ensino onde se cursan. 

*