miércoles, 27 de noviembre de 2013

O PP de Ordes propón unha ordenanza no uso e mantemento das vías públicas municipais

Presentará unha moción “de mínimos” no Pleno coa intención de que sexa apoiada polos restantes grupos

Faise necesario manter en óptimas condicións o firme e as cunetas da rede viaria, polo que non se pode seguir consentindo que certas labores agrarias estraguen estas  infraestruturas


O Partido Popular de Ordes anunciou hoxe que á vista dos múltiples estragos  que presentan a cotío o firme e as cunetas da rede viaria municipal -e sirvan como exemplo os rexistrados fai menos de un ano nalgunhas pistas da zona de concentración parcelaria de Beán-Pereira como consecuencia da masiva extracción de madeira-, o Partido Popular de Ordes proporá a elaboración dunha ordenanza sobre o uso e mantemento das vías públicas, que regule tamén as actividades relacionadas coas labores agrarias e a extracción de madeira nos montes e espazos forestais deste municipio.

José Luis Martínez Sanjurjo, portavoz municipal do Partido Popular, entende que esta ordenanza debería elaborarse por consenso e a tal efecto presentará no vindeiro pleno municipal unha moción “de mínimos”, que agarda sexa apoiada polas restantes formacións representadas na Corporación municipal.

A ordenanza que o Partido Popular pretende sacar adiante sería de aplicación para actividades particulares, así como para as realizadas por empresas e autónomos do sector agrario e forestal.

Liñas básicas
As liñas básicas que debería contemplar a ordenanza reguladora  do uso das vías públicas para as actividades relacionadas coa extracción de madeira no concello de Ordes serían as seguintes:

         - Toda empresa que se dispoña a  realizar actividades de corta e extracción de madeira no municipio de Ordes deberá solicitar autorización de uso das vías de titularidade municipal ao Concello, cunha antelación mínima de 10 días naturais, especificando as vías públicas que ten previsto utilizar para almacenar e/ou transportar a madeira e a duración prevista dos traballos. En ausencia de resposta, a autorización entenderase como concedida.

         - No momento de formular a solicitude, a empresa comprometerase a reparar calquera dano que poda ocasionar  nos equipamentos públicos e a retirar calquera residuo que poda xerar a súa actividade nas vías e espazos utilizados.

         - Recibida a solicitude da empresa, o Concello elaborará un informe sobre o estado previo das pistas e estradas que se teña previsto utilizar para os traballos. Ese informe estará a disposición da empresa que solicite o uso do espazo  público para os seus traballos. Durante a execución dos mesmos, os servizos municipais comprobarán que as empresas usan realmente os espazos para os que se solicitou autorización.
          
         - Rematados os traballos de corta, almacenamento e transporte, o Concello inspeccionará o estado dos espazos públicos utilizados. No caso de que estes sufrisen danos, a empresa responsable autopromoverá ou sufragará a reparación dos desperfectos ocasionados, e de non facelo poderá ser sancionada.

         - As empresas que executen os traballos sen causar danos aos equipamentos públicos non aboarán taxa algunha pola tramitación das autorizacións de uso dos espazos públicos.

         - A ordenanza incluirá unha táboa sancionadora para as empresas que non soliciten a autorización de uso das vías públicas para os traballos regulados nesta ordenanza.

Boas prácticas
A ordenanza tamén deberá contemplar un código de boas prácticas, encamiñado a manter en óptimas condicións o firme e as cunetas da rede viaria municipal creada logo dos procesos de concentración parcelaria, en especial naquelas parcelas con fronte a pistas e que non foron dotadas de accesos con tubaxe

Nalgúns destes casos, o laboreo dos predios foi eliminando as cunetas necesarias para a evacuación da auga da choiva, co conseguinte deterioro da pista.


*