miércoles, 25 de abril de 2012

O BNG presenta unha moción de reprobación ao alcalde Manuel Regos


Castro denuncia a existencia de perto de 700.000 euros de gasto de "dubidosa xustificación" nas facturas que se van pagar con cargo ao préstamo de 2,7 millóns de euros

O portavoz do BNG de Ordes, Gonzalo Castro, anunciou hox que o BNG proporá no Pleno que se celebrará mañá xoves, ás 14:00, “a reprobación do alcalde polo seu intento de ocultación das facturas que o goberno pretende pagar co crédito de 2,7 millóns de euros aprobado o pasado 30 de marzo e pola xestión económica que se deriva do contido das citadas facturas”.

Castro lembrou que o “alcalde accedeu a facilitar a relación certificada de facturas que se pretende pagar co crédito de 2,7 millóns de euros aprobado no Pleno celebrado pola Corporación Municipal, o pasado día 30 de marzo, despois de reiteradas negativas, debido ao requerimento presentado polo BNG, no que se lle advertía que, se no prazo de cinco días non facilitaba a relación certificada polo interventor das facturas que se pretenden pagar coa operación de crédito de 2,7 millóns, acudiríamos á xustiza ordinaria para defender a transparencia e a participación política no noso concello e para que se depurasen as responsabilidades administrativas e penais que sexan pertinentes, xa que o alcalde estaba a incumprir a lei, ao evitar que os veciños e veciñas coñezan que débedas se van a pagar con cargo ao crédito que aprobou o goberno municipal”.

Contido das facturas
O portavoz nacionalista afirmou que “despois de examinar a información contida nas facturas que se pretenden pagar, reforzamos a sospeita de que a única explicación que podía existir para que o alcalde se negase reiteradamente a facilitar esta información é que pretendese a ocultar a existencia de gastos de difícil xustificación”.

Gonzalo Castro afirmou que, ao seu xuizo, “existen gastos por perto de 700.000 euros de dubidosa xustificación”, e puxo como o exemplo a existencia de “facturas nas que se inclue a conservación de viais municipais e a limpeza de cunetas, cando estas son actuacións a realizar directamente polo Concello coa brigada de obras e servizos”.

Do mesmo xeito, o portavoz nacionalista afirmou que “se temos en conta os desfases no gasto aos que ten feito referencia a intervención municipal nos seus informes anuais, desde o ano 2009, ainda existen perto dun millón de euros de gastos impagados sen incluir neste listado de 2,7 millóns de euros.”

Castro citou para avalar esta afirmación “o último informe da intervención municipal, feito público esta semana, que fala da existencia de máis dun millón cen mil euros de gastos non incluidos nos Orzamentos de 2011”.
O portavoz municipal censurou a xestión económica do alcalde e afirmou que “debe ser obxecto tamén de reprobación por parte do Pleno, xa que a súa irresponsabildade ten hipotecado o futuro dos veciños de Ordes para os próximos 10 anos, que terán recortes en servizos públicos por valor de case 400.000 euros anuais e sofrirán unha brutal subida dos impostos, taxas e prezos públicos de perto de 300 euros anuais por familia media”
Gonzalo Castro Prado.
Tribunal de Contas e Fiscalía
Gonzalo Castro finalizou anunciando que “tendo en conta as reiteradas advertencias que desde a intervención municipal se teñen realizado nos últimos anos ao alcalde de Ordes, en materia de xestión económica, proporemos dar traslado do acordo plenario de reprobación do alcalde, ao Tribunal de Contas e á Fiscalía, coa finalidade de que se proceda a realizar as investigacións que correspondan”. 

Contido da moción presentada polo grupo municipal do BNG de Ordes para ser debatida mañá durante o Pleno municipal:

"GONZALO CASTRO PRADO, Portavoz do Grupo Municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, ao abeiro do disposto no artigo 97 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais, presenta a seguinte Moción de reprobación do alcalde polo intento de ocultamento de información sobre as facturas impagadas e pola súa xestión económica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


O pasado 16 de marzo de 2012, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, presentaba un escrito dirixido a ao alcalde de Ordes, con número de rexistro 1234, no que solicitaba o acceso á seguinte información: “…relación detallada e xustificada dos gastos remitidos ao Ministerio de Facenda para acceder á liña de crédito para o pago a proveedores.”
Despois de reiterar a solicitude, mediante escrito de data de 22 de marzo de 2012, cítouse aos concelleiros do BNG a comparecer o 27 de marzo, ás 11:00, na secretaría da Corporación Municipal para revisar a documentación solicitada.
Unha vez personados na secretaria municipal, o único que se permitiu foi examinar múltiples facturas almacenadas en caixas, sen facilitar copia da relación certificación remitida pola intervención ao Ministerio de Facenda, ao obxecto de acreditar as facturas que realmente ian ser obxecto de pago e que determinaban a aprobación dun Plan de axuste por parte da Corporación Municipal.
Como se puido comprobar, as facturas que foron examinadas polo BNG non se correspondían coas que supostamente se remitiron ao Ministerio de Facenda, en relación certificada pola intervención municipal, xa que existía unha diferencia de más de 400.000 euros a favor da cantidade que sumaba a relación certificada remitida ao Ministerio de Facenda, que se tiña anunciado en prensa escrita en días precedentes.
Á vista do acontecido, o 28 de marzo de 2012, o BNG solicitou á alcaldía, por escrito, o seguinte:
1º) Que, conforme ao disposto no artigo 3 do Real Decreto-lei 4/2012, de 24 de febreiro, se convoque un Pleno da Corporación Municipal de Ordes para informar ao mesmo da relación certificada de facturas remitidas ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
2º) Que se poña a disposición dos concelleiros, coa convocatoria do Pleno, a citada relación certificada, de acordo co establecido no artigo 46. 2 b) da LBRL e 84 do ROF.
Esta solicitude foi realizada ao abeiro do artigo 3 do Real Decreto-lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se determinan obrigas de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para o pago aos proveedores das entidades locais, que establece o seguinte:
Artigo 3. Obrigacións de subministración de información por parte das entidades locais.
1. As entidades locais deberán remitir, por vía telemática e con firma electrónica, ao órgano competente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, con data límite o día 15 de marzo de 2012, unha relación certificada de todas as obrigacións pendentes de pago que reúnan os requisitos establecidos no artigo anterior e comprensiva da seguinte información:
a) Identificación do contratista que incluirá o código ou número de identificación fiscal, denominación social e o seu domicilio social.
b) Importe do principal da obrigación pendente de pago, imposto sobre o valor engadido ou imposto xeral indirecto canario incluído no seu caso, sen inclusión de intereses, costas xudiciais ou calquera outros gastos accesorios.
c) Data de entrada no rexistro administrativo da factura, factura rectificativa no seu caso, ou solicitude de pago equivalente anterior ao 1 de xaneiro de 2012.
d) Expresión de se se instou polo contratista a exigibilidad ante os Tribunais de Xustiza antes de 1 de xaneiro de 2012.
2. A relación certificada prevista no apartado anterior expedirase polo interventor coa obriga de informar ao pleno da corporación local.
(...)

En data de 29 de marzo de 2012, ás 11:04 da mañá, recibo a convocatoria dun Pleno Extraordinario e Urxente, para o 30 de marzo de 2012, ás 7:30 da mañá, coa seguinte orde do día:

1. Pronunciamiento do Pleno sobre a urxencia da Sesión.
2. Aprobación, se procede, Plan de axuste elaborado pola Intervención Municipal, ao abeiro do Art. 7 do Real Decreto-Lei 4/2012, de 24 de Febreiro.

Os concelleiros que forman parte da Corporación Municipal de Ordes, en ningún momento foron informados da relación de facturas, certificada pola intervención municipal, co contido expresado no artigo 3.1 do Real Decreto-Lei 4/2012, de 24 de febreiro, tal e como se acredita no contido da orde do día do Pleno extraordinario e urxente celebrado pola Corporación Municipal, o 30 de marzo de 2012, e tal e como se desprende do propio debate que tivo lugar durante o mesmo, do que existe grabación sonora, e onde se corrobora que o 15 de marzo de 2012 se remitiu ao Ministerio de Facenda e Administracións Públcias a relación de facturas, certificada polo interventor, sen que se puxese a disposición dos concelleiros a mesma, tal e como establece o artigo 3.2 do Real Decreto-Lei, 4/2012, a pesar das reiteradas solicitudes que fixen a tal efecto.

A maior abundamento, de xeito absolutamente fraudulento e a sabendas de estar incumprindo a lei, o alcalde entregou aos concelleiros, ao iniciarse o Pleno de 30 de marzo de 2012, unha relación de “supostas” facturas que só incluian un presunto CIF do proveedor e a cantidade adebedada polo Concello, mais que non estaban nin certificadas polo interventor, nin contiñan, obviamente, a información á que fai referencia o artigo 3.1 do RDL 4/2012, sen que se acreditase, por tanto, si esas eran verdadeiramente as facturas (algo do que se dubidaba fundadamente despois do intento de engano sofrido o 27 de marzo de 2012), e sen que os/as concelleiros/as puidesen identificalas e ter unha información esencial para poder orientar o sentido do voto, xa que ao incumprirse o contido da obriga de subministración de información establecida polo RDL 4/2012, os/as concelleiros/as da Corporación Municipal de Ordes descoñecían cal era a relación concreta de facturas a pagar polas que se facía necesario aprobar o plan de axuste, que figuraba como único punto da orde do día do pleno urxente e extraordinario de 30 de marzo de 2012, o que constituía unha información indispensábel para, como xa se dixo, poder orientar o sentido do voto no Pleno en relación ao citado punto da Orde do Día.
O pasado 9 de abril de 2012, o BNG reiterou a solicitude de acceso á relación certificada de facturas, advertindo de que a privación reiterada, e a sabendas da súa ilegalidade, da información relacionada no artigo 3.1 do RDL 4/2012, unida á súa non inclusión na orde do día do Pleno de 30 de marzo de 2012 (cos requisitos establecidos no artigo 46.1, b) da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local) podería determinar a nulidade dos acordos adoptados no Pleno extraordinario e urxente de 30 de marzo de 2012 (ao aprobarse un Plan de axuste sen ter posto a disposición dos concelleiros unha información esencial sobre o mesmo, como era o contido detallado e certificado polo interventor das facturas impagadas das que traía causa ese Plan de axuste, conforme ao establecido no RDL 4/2012), e constituia unha limitación ou restrición ao dereito á participacion politica dos concelleiros que afecta ao dereito fundamental recoñecido no artigo 23 da CE.
Así mesmo, advertíamos de que as actuacións descritas podían ser constitutivas de infraccións de carácter administrativo e mesmo penais e emprazábamos ao alcalde a facilitar esa información, no prazo de 5 días, anunciando que, en caso contrario, acudiríamos á xustiza ordinaria para defender a transparencia e a participación política no noso concello e para que se depurasen as responsabilidades administrativas e penais que fosen pertinentes, xa que o alcalde estaba incumprindo a lei, ao evitar que os veciños e veciñas coñezan que débedas se van a pagar con cargo ao crédito que aprobou o goberno municipal.
Finalmente, o 12 de abril de 2012, facilítasenos copia da relación certificada de facturas remitida ao Ministerio de Facenda e se comproba o que o BNG xa sospeitaba:
1º) Que non están incluidos todos as débedas a proveedores que ten o Concello de Ordes, xa que existe un informe de intervención que acredita a existencia de 1,144.540, 58 euros de gastos realizados en 2011 e non incluidos nos orzamentos de 2011, que na súa inmensa non foron incluidos nesta relación.
2º) Que moitos dos gastos obedecen a actuacións absolutamente prescíndibeis (gastos protocolarios e de eventos).
3º) Que existen moitos gastos de difícil xustificación, como por exemplo actuacións de conservación de estradas municipais e limpeza de cunetas, realizados por empresas cando existe unha brigada de obras e servizos encargada desas funcións.
Finalmente, constatase o que xa advetimos desde o BNG, que o alcalde de xeito irresponsable vai hipotecar o futuro dos veciños de Ordes para os próximos 10 anos, cun crédito de 2,7 millóns de euros, polo que o Concello obrigase a pagar aos bancos perto dun millón de euros de intereses, cuns intereses leoninos, os veciños e veciñas de Ordes terán recortes en servizos públicos por valor de case 400.000 euros anuais e sofrirán unha brutal subida dos impostos, taxas e prezos públicos de perto de 300 euros anuais por familia media.
Por todo o exposto,  propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte

ACORDO
1º) Reprobrar a actitude do alcalde de Ordes, por intentar ocultar a información relativa á relación certificada de facturas que foi remitida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, para inlcuilas no Fondo para o pago aos proveedores.
2º) Reprobar a xestión do alcalde en materia económica, con gastos innecesarios e, en moitos casos, inxustificábeis, que teñen condeado á paralise ao noso Concello e a sufrir un decenio de recortes en servizos públicos e de subas de impostos.
3º) Tendo en conta as reiteradas advertencias que desde a intervención municipal se teñen realizado ao alcalde de Ordes en materia de xestión económica, dar traslado do presente acordo plenario ao Tribunal de Contas e á Fiscalía, coa finalidade de que se proceda a realizar as investigacións que correspondan, a fin de depurar as responsabilidades administrativas e penais que sexan pertinentes.

Ordes, a 25 de abril de 2012.


Asdo. Gonzalo Castro Prado
Portavoz do Grupo Municipal do BNG

 *