martes, 29 de mayo de 2012

O BNG presenta unha moción para que as confesións relixiosas paguen o imposto do IBI


Gonzalo Castro estima nuns 30.000 euros anuais os ingresos deixados de ingresar en Ordes por parte da Igrexa Católica, e de 200 millóns en toda Galicia

O portavoz do BNG de Ordes, Gonzalo Castro, anunciou hoxe a presentación dunha moción que será debatida polo Pleno do vindeiro xoves, onde os nacionalistas proporán que se inste ao Goberno Central para que elimine a exención do pago do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), da que gozan os bens propiedade das distintas confesións relixiosas.

O portavoz do BNG de Ordes afirmou que “estase a facer recaer sobre as costas da cidadanía as consecuencias da crise económica con recortes de dereitos sociais, baixada dos salarios e aumento de diversos impostos, incluído o IBI, mentres se manteñen privilexios tan anacrónicos e inxustos como a exención do pago deste imposto por parte das confesións relixiosas”

Gonzalo Castro salientou que “no caso do Concello de Ordes, os cidadáns sufrirán unha desproporcionada subida do IBI, que se verá incrementado nun 23%, situación que contrasta inxustamente coas exencións fiscais que desfrutan a igrexa católica e outras confesións, que veñen recollidas na Lei de facendas locais

Contido da moción
A continuación, transcribimos o contido da moción nacionalista:

Ao alcalde-presidente do Concello de Ordes
Gozalo-Henrique Castro Prado, portavoz do Grupo Municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, ao abeiro do disposto no artigo 97 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais, presenta a seguinte MOCIÓN para instar a eliminación da exención do pago do IBI da Igrexa Católica e outras confesións.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estamos a sufrir unha situación crítica a nível económico no Estado Español, que tamén está afectando de xeito importante aos veciños e veciñas de Ordes, mentres vemos unha absoluta permisividade dos poderes públicos co espolio desenvolvido polos mercados, os especuladores e os bancos, coa circulación de diñeiro negro e co enorme fraude fiscal existente, faise recaer sobre as costas da cidadanía as consecuencias desta crise económica: paro, aumento da pobreza, recorte de dereitos sociais, aumento do IRPF, baixada dos salarios e aumento de diversos impostos, incluído o imposto de bens inmobles (IBI).

Debemos lembrar que de forma absolutamente desproporcionada e inxusta, o RDL 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público, instou ás Corporacións Locais, cunha clara vulneración da autonomía local a unha subida do IBI de entre o 4 e o 10%.

No caso do Concello de Ordes, os cidadáns sufrirán unha desproporcionada subida do IBI, que se verá incrementado nun 23%, situación que contrasta inxustamente coas exencións fiscais das que gozan diversas entidades, en especial a igrexa católica e outras confesións, que veñen recollidas na Lei de facendas Locais.

Facendo un cálculo aproximado, co tipo impositivo actual, se se eliminase a exención do pago do IBI ás confesións religiosas, só polo pago deste imposto, no tocante aos bens Igrexa Católica, os Concellos galegos percibirían perto de 200 millóns de euros de ingresos que contribuirían de xeito importante á mellora dos servizos públlicos que deben prestar aos cidadáns e a sanear ás maltreitas finanzas das entidades locais.

Se falamos do Concello de Ordes, e facendo un cálculo aproximado (tendo en conta a opacidade existente nos bens titularidade da Igrexa Católica), coa subida do IBI prevista e a actualización dos valores catastrais, concluiríamos que o noso concello podería recadar perto de 30.000 euros anuais en concepto de IBI só polos bens propiedade da Igrexa Católica.

O BNG ten proposto en reiteradas ocasións no Congreso dos Deputados e no Senado que se modificasen os tratados vixentes coa Santa Sede para rematar cuns privilexios fiscais que consideramos anacrónicos e inxustificábeis no contexto actual de crise económica. Máis ainda se temos en conta  que a Constitución de 1978 declara que “ningunha confesión terá carácter estatal”, un feito que supuxo a superación do status confesional que o Estado español mantiña até esa data.

A Corporación Municipal de Ordes, tendo en conta a inxustiza desta situación, debe instar tamén ás administracións competentes a que realicen as actuacións que permitan que se elimine a exención á igrexa católica e outras confesións relixiosas, do pago dun imposto municipal, como é o IBI.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG de Ordes, propón á Corporación Municipal de Ordes, a adopción do seguinte

ACORDO

1.- Instar ao Goberno Central e ás Cortes Xerais, a que  se suprima da Lei de Facendas Locais, a exención do IBI (imposto de bens inmobles rústicos e urbanos) á igrexa católica e outras confesións relixiosas.

2.- Instar ao Goberno Central e ás Cortes Xerais a que se derroguen os Acordos do Estado español coa Santa Sede, especialmente o de Asuntos Económicos, reformando a Lei de Mecenazgo e Fundacións de acordo con esta derrogación.

3.- Instar ao Goberno municipal a que realice as xestións necesarias para realizar un inventario municipal dos bens inmobles rústicos e urbanos que están censados e rexistrados a nome da igrexa católica e doutras confesións relixiosas, así como das súas entidades e asociacións afíns, co fin de facilitar o cobro do IBI destes bens inmobles.

4.- Instar ao Goberno da Xunta a defender todas estas reformas diante do Goberno Central, actuando en defensa dos Concellos galegos e da súa cidadanía, diante desta inxusta e anacrónica situación.

5. Dar traslado do presente acordo ao Goberno Central, ás Cortes Xerais do Estado e ao Goberno da Xunta de Galiza.

Ordes, a 28 de maio de 2012
  

Gonzalo Castro Prado.
As frases de Gonzalo Castro, portavoz municipal do BNG de Ordes
“Facendo un cálculo aproximado, co tipo impositivo actual, se se eliminase a exención do pago do IBI ás confesións relixiosas, o noso concello podería recadar perto de 30.000 euros anuais en concepto de IBI só polos bens propiedade da Igrexa Católica, uns ingresos que que poderían contribuir á mellora dos servizos públicos que se deben prestar aos cidadáns”

“A Constitución de 1978 declara que ningunha confesión terá carácter estatal, un feito que supuxo a superación do estatus confesional que o Estado español mantiña até esa data, de aí que non se entenda a permanencia destes anacrónicos privilexios

"Espero que a Corporación Municipal apoie esta proposta e inste ás administracións competentes a eliminar a inxustiza que supón a exención á Igrexa Católica e outras confesións relixiosas, do pago dun imposto municipal, que afecta a todos os veciños, como é o IBI”

*